Co to jest duplicate content i jak może zaszkodzić Twojej witrynie?

Naj­pro­ściej mówiąc, dupli­ka­cja tre­ści to kopio­wa­nie tre­ści z innych stron. Zja­wi­sko to jest istotne zarówno dla począt­ku­ją­cych, jak i zaawan­so­wa­nych copyw­ri­te­rów. Terminem tym powinni zain­te­re­so­wać się także wła­ści­ciele skle­pów inter­ne­to­wych, inter­nauci two­rzący bloga fir­mo­wego czy na uży­tek wła­sny oraz osoby wysta­wia­jące przedmioty na różne por­tale aukcyjne. Powie­la­nie tre­ści to zazwy­czaj nie­świa­dome dzia­ła­nie w inter­ne­cie, nie musi być kra­dzieżą. Czyn­ność ta jest czę­sto prak­ty­ko­wana przez copyw­ri­te­rów piszą­cych za bar­dzo niskie stawki. Warto przyj­rzeć się temu, wybie­ra­jąc osobę do two­rze­nia tre­ści.

Z poniż­szego arty­kułu dowiesz się, jakie rodzaje dupli­ka­cji tre­ści wyróż­niamy, co jest przyczyną ich wystę­po­wa­nia oraz co może przez to gro­zić Two­jej witry­nie.

Jakie dwa rodzaje dupli­cate con­tent wyróżniamy?

Wyodręb­niamy wewnętrzną oraz zewnętrzną dupli­ka­cję tre­ści. Z tą pierw­szą mamy do czynie­nia na naszej wła­snej stro­nie. Czę­sto nie wiedzą o tym wła­ści­ciele skle­pów internetowych lub osoby mające konta na por­ta­lach aukcyj­nych. Powie­lają opisy produk­tów róż­niące się mię­dzy sobą tylko jedną zmienną, np. kolo­rem. Drugi rodzaj powie­la­nia tre­ści poja­wia się poza naszą stroną.

Jakie są przy­czyny wewnętrz­nej dupli­ka­cji tre­ści?

Wyróż­niki, które nie­za­le­że­nie od powodu powie­la­nia tre­ści wpłyną nega­tyw­nie na pozycjonowanie Two­jej strony, to:

 • kopio­wa­nie tego samego tek­stu na pod­stro­nach Two­jej witryny;
 • brak utwo­rze­nia prze­kie­ro­wa­nia 301;
 • adresy URL odsy­ła­jące cią­gle do tej samej strony;
 • powie­la­nie podob­nych opi­sów pro­duk­tów.

Jakie są przy­czyny zewnętrz­nej dupli­ka­cji tre­ści?

Kopio­wa­nie zewnętrzne spro­wa­dza się do opi­sów pro­duk­tów, spe­cy­fi­ka­cji od producenta oraz tek­stów róż­nej maści. Jest to trudne zada­nie, szcze­gól­nie przy specyfi­ka­cjach technicznych odzieży i urzą­dzeń.

Załóżmy, że masz w swoim skle­pie inter­ne­to­wym dużo podob­nych sukie­nek. Jeśli wszę­dzie piszesz „ory­gi­nalna, ładna sukienka na każdą oka­zję”, dodat­kowo wskazując na taką samą lub zbli­żoną specyfika­cję, nie będzie to uni­ka­towy opis. Może się wtedy poja­wić nasz nie­chciany gość, czyli dupli­cate con­tent.

Ina­czej będzie, jeśli napi­szesz przy jed­nym pro­duk­cie: „Długa sukienka, wyko­nana z mate­riału XYZ, nadaje się na wio­senne wie­czory do parku oraz na każdą kola­cję” a przy innym pro­duk­cie: „Czarna sukienka się­ga­jąca za kolano spraw­dzi się zimową porą, ponie­waż wyko­nana jest z gru­bej dzia­niny, bez problemu zało­żysz ją do gru­bych raj­stop oraz bot­ków za kostkę”. Brzmi lepiej. Dzięki temu zabie­gowi nic nie tra­cisz, a jedy­nie zysku­jesz. Cza­sami musisz liczyć się z tym, że przy opi­sach przedmio­tów nie obę­dzie się bez burzy mózgów.

Następną rze­czą jest publi­ko­wa­nie powie­lo­nego opisu pro­duktu na por­talu zewnętrznym, który ma już wysoką pozy­cję w wyszu­ki­warce Google od wielu lat. Por­tal ten będzie miał pierw­szeń­stwo przed Twoją witryną, jeśli żyw­cem sko­piu­jesz opis przedmiotu. Nato­miast cyto­wa­nie, bez doda­nia odsy­ła­cza seman­tycz­nego, jest kolejnym zagro­że­niem dla pozy­cji Two­jej witryny.

Przy­czy­nami nega­tyw­nych skut­ków obni­że­nia SEO Two­jej strony, są:

 • dupli­ka­cja opi­sów pro­duk­tów oraz spe­cy­fi­ka­cji tech­nicz­nej od pro­du­centa;
 • powie­la­nie opi­sów na zewnętrz­nych por­ta­lach, które pozy­cjo­nują się wysoko w wyszukiwarce;
 • cyto­wa­nie bez odpo­wied­niego zazna­cze­nia, że nie to nie Ty jesteś auto­rem  słów.

Jak zacho­wać uni­kal­ność tek­stów, posia­da­jąc konta w kilku mediach spo­łecz­no­ścio­wych?

Próba ist­nie­nia na róż­nych por­ta­lach lub w mediach jest czę­sto podej­mo­wana przez przedsiębiorców czy fre­elan­ce­rów. Zacho­wa­nie uni­kal­no­ści oraz unik­nię­cie dupli­cate con­tent jest moż­liwe, ale wymaga wła­ści­wej stra­te­gii.

Jeśli Twoim celem jest podkreśla­nie wize­runku marki, to publi­ka­cja tej samej tre­ści w gąsz­czu wszyst­kich infor­ma­cji nie powinna być dla Ciebie szko­dliwa. Jed­nak, jeśli zależy Ci na pozycjonowa­niu, prak­tyka ta zaszko­dzi Two­jej witrynie. Jeśli zaczniesz sto­so­wać wszę­dzie lin­ko­wa­nie do tego samego arty­kułu, Twoja publikacja będzie miała coraz mniej­szą war­tość.

Zad­baj więc o prze­re­da­go­wa­nie tre­ści oraz uroz­ma­ice­nie ich. Pamię­taj, że naj­bar­dziej uni­kalny tekst powi­nien znaj­do­wać się na Two­jej stro­nie.

Jak dupli­cate con­tent może zaszko­dzić witry­nie i jak można go spraw­dzić?

Pow­ta­rza­nie tre­ści na stro­nie, tak jak wspo­mi­na­li­śmy wcze­śniej, może dopro­wa­dzić do obniżenia pozy­cji witryny w wyszu­ki­warce. W naj­gor­szym przy­padku Twój blog może zostać usu­nięty z wyni­ków wyszu­ki­wa­nia.

Jed­nym z naj­prost­szych spo­so­bów wykry­cia dupli­ka­cji tre­ści jest skopio­wa­nie kawałka i wkleje­nie go do wyszu­ki­warki Google. Możesz do tego wyko­rzy­stać także narzę­dzia, np. Ahrefs lub Google Search Con­sole.

Pod­su­mo­wa­nie:

 1. Dupli­cate con­tent to powie­la­nie tych samych tre­ści.
 2. Wyróż­niamy zewnętrzne oraz wewnętrzne kopio­wa­nie tre­ści.
 3. Ist­nieje moż­li­wość zacho­wa­nia uni­kal­no­ści tek­stów przy posia­da­niu kilku kont w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.
 4. Dupli­ka­cja tre­ści może obni­żyć pozy­cję Two­jej strony w Google, a nawet spowo­do­wać jej usu­nię­cie z wyni­ków wyszu­ki­wa­nia.